Welcome

Welcome

We are glad to welcome you on the official website of Ortez orthotic and prosthetic center. Here you can get necessary information about our center, activities, stuff and work shedule. Also on our site you can ask question and get answers.

Credit 0%

Credit 0%

Պետպատվեր

Պետպատվեր

2019 թվականից մեր կենտրոնը համագործակցում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ Իրենց կողմից տրված հավաստագրերի հիման վրա շահառուներին տրամադրում ենք աջակցող սարքեր:

We Give You the Best

First Section Description

2019 թվականից մեր կենտրոնը համագործակցում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ և իրենց կողմից տրված հավաստագրերի հիման վրա շահառուներին տրամադրում ենք աջակցող սարքեր: 

Տրամադրվող աջակցող սարքերի տեսակներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր կայքի նորությունների բաժնում:

Պետպատվեր

Our working time

  • Mon - Fri 09:00 - 17:00
  • Saturday / Sunday Closed

Years of Experience

20

Number of Doctors

10

Our Happy Clients

700

Our Doctors

MAKE AN APPOINTMENT

Make an appointment Descriptions

image

Our gallery

Treatments Gallery Description
Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Corsets

Corsets

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Orthotics

Orthotics

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Prosthesis

Prosthesis

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Shoes

Shoes

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Rehab facilities

Rehab facilities

Angiogram

Words Of Motivations

News Title

News Description
Credit 0%
Orthotic Center offer you formalizing a credit in our center. For a period of 1 year and 0% per annum.No extra pay!The offer is valid for product worth 30 000 - 800 000 AMD.For formalizing a...
What is an orthosis
Օրթեզ բառն ունի հունական ծագում. այն նշանակում է ուղղել, հավասարեցնել:Օրթեզն արտաքին բժշկական սարքավորում է...